open/close

Keskkonnapoliitika

DSV AS on ekspedeerimise, ladustamise ja logistikateenuse valdkonnas tegutsev organisatsioon.
Oma tegevusest tuleneva keskkonnamõju minimiseerimiseks kohustume optimeerima ressursikasutust ning vähendama ja ennetama meie tegevustest põhjustatud võimalikku keskkonnareostust. Aktsepteerime kohustust tegutseda vastavuses kehtivate seaduste, määruste, standardite ja koodeksitega ning teostame keskkonnajuhtimissüsteemi toimivuse pidevat parendamist.
Eelöeldu rakendub järgmiste põhisuundade kaudu:
1. Optimeerime ressursikasutust.
2. Optimeerime jäätmekäitlust.
3. Parendame infrastruktuuri toimivust.
4. Rakendame uusi tehnoloogiaid, mis aitavad eelpooltoodud prioriteete täita.
5. Meie keskkonnajuhtimise süsteem püüab olla etaloniks meie klientidele ja koostööpartneritele, kellelt ootame samatasemelist vastust.
6. Meie keskkonnajuhtimise süsteemi toimivuse edukus sõltub kõigi meie töötajate asjakohasest panusest.

Ülaltoodud põhiseisukohtade elluviimiseks on organisatsiooni IJK lisas nr. 7 toodud mainitud seisukohti konkretiseerivad keskkonnaalased eesmärgid ning lisas nr. 8 keskkonnaalaste eesmärkide täitmiseks koostatud keskkonnakava.
Käesolev keskkonnapoliitika on avalik dokument mis on kättesaadav kõikidele DSV AS töötajatele, koostööpartneritele ning avalikkusele firma interneti koduleheküljel.
Käesolev poliitika vaadatakse üle ning vajadusel kaasajastatakse vähemalt kord aastas juhtkonnapoolse ülevaatuse käigus.

Jaan Lepp
DSV AS
Juhatuse esimees