open/close

Kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu ja tööohutuse juhtpõhimõtted

DSV Transport AS põhitegevuseks on maantee-, õhu-  ja merevedude korraldamine. Lisaks osutatakse ka teisi logistikavaldkonnaga seotud teenuseid.

DSV kontserni globaalne visioon:
Oleme ÜKS DSV ja töötame koos ühtse ettevõttena!
Meil on ühine eesmärk –  teenindada oma kliente parimal võimalikul moel tagades ettevõtte kasumlikkuse.

DSV Transport AS strateegilised prioriteedid on:

 1. Protsesside ohjamine ja arendamine
 2. Töötajate ohjamine ja koolitamine
 3. Kliendikesksus
 4. Organisatsiooni arendamine,investeeringud
 5. Kiire kasvu toetamine
 6. Kvaliteedi tagamine 

Oma tegevusest tuleneva keskkonnamõju minimiseerimiseks kohustume optimeerima ressursikasutust ning vähendama ja ennetama meie tegevustest põhjustatud võimalikku keskkonnareostust.

Eelöeldu rakendub järgmiste suundade kaudu: 

 1. Optimeerime ressursikasutust
 2. Optimeerime jäätmekäitlust
 3. Parendame infrastruktuuri toimivust
 4. Rakendame uusi tehnoloogiaid
 5. Meie keskkonnajuhtimise süsteem püüab olla eeskujuks meie klientidele ja koostööpartneritele
 6. Meie keskkonnajuhtimise süsteemi toimivuse edukus sõltub kõigi meie töötajate asjakohasest panusest.

Oleme võtnud endale kohustuse olla oma tegevustes ettevaatlik ja hooliv oma töötajate, lepingupartnerite, külastajate ning kõigi teiste suhtes, keda meie tegevused mõjutavad.
Meie olulisemad TTO alased suunad on:

 1. Tõsta töötajate TTO alaste teadmiste taset
 2. Parandada töötajate olmetingimusi
 3. Tähtsustada TTO alaseid ennetavaid tegevusi
 4. Soodustada avatud suhtlust ja konsultatsioone ning töötajaskonna kaasahaaratust TTO alastes küsimustes, aidates sellega kaasa riskide vähendamisele.
 5. Olla TTO alase tegevusega eeskujuks oma koostööpartneritele

Ülaltoodud prioriteetide ja suundade elluviimiseks on organisatsiooni IJK lisas nr. 4 toodud mainitud seisukohti konkretiseerivad kvaliteedi-, keskkonna- ja TTO eesmärgid ning lisas nr. 5 nende eesmärkide täitmiseks koostatud kava.

DSV Transport AS juhtkond on võtnud endale kohustuse pidevalt parendada integreeritud juhtimissüsteemi. Käesolevad juhtpõhimõtted vaadatakse üle ning vajadusel kaasajastatakse vähemalt üks kord aastas juhtkonnapoolse ülevaatuse käigus.

Aktsepteerime kohustust tegutseda vastavuses kehtivate seaduste, määruste, standardite ja koodeksitega.

DSV Transport AS juhtpõhimõtted on avalik dokument, mis on kättesaadav kõigile huvipooltele (töötajad, koostööpartnerid, alltöövõtjad, tarnijad, ametkonnad, jne) meie interneti kodulehel.

Jaan Lepp
juhatuse esimees
DSV Transport AS

 

 

 

Me kasutame küpsiseid statistika eesmärgil ja reklaami suunamiseks meilt ja meie partneritelt. Klikkides meie veebisaidil nõustute te küpsiste kasutamisega eelpool mainitud tingimustel. Rohkem infot meie küpsiste kasutamise põhimõtete kohta (sealhulgas kuidas nõusolek tagasi võtta). Tutvu meie küpsiste kasutamise põhimõttetega Close