Kvaliteedipoliitika

DSV AS integreeritud juhtimissüsteem on välja arendatud, juurutatud ja hoitakse töökorras kooskõlas standarditega ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 ning tööohutuse ja töötervishoiu standarditega OHSAS 18001:2007.

Sertifikaadid:

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

 

  DSV AS omab volitatud ettevõtja (AEO) sertifikaati (tollialased lihtsustused/turvalisus ja julgeolek).

 volitatud ettevõtja (AEO) sertifikaat | DSV

DSV AS
KVALITEEDIPOLIITIKA

DSV AS on ekspedeerimise, ladustamise ja logistikateenuse valdkonnas tegutsev organisatsioon.
Eduka toimimise aluseks peab organisatsioon paindlikkust – s.o. võimaluste loomist klientide soovide maksimaalseks täitmiseks, mis on võimalik läbi alljärgnevate kvaliteedialaste põhiprioriteetide järgimise.
DSV AS kvaliteedialased strateegilised põhiprioriteedid on:
1. Protsesside ohjamine ja arendamine
2. Töötajate ohjamine ja koolitamine
3. Kliendikesksus
4. Organisatsiooni arendamine, investeeringud
5. Kiire kasvu toetamine
6. Kvaliteedi tagamine
Ülaltoodud põhiseisukohtade elluviimiseks on organisatsiooni IJK lisas nr. 4 toodud mainitud seisukohti konkretiseerivad kvaliteedialased eesmärgid ning lisas nr. 5 kvaliteedialaste eesmärkide täitmiseks koostatud kvaliteedikava.
Poliitika ning eesmärgid on juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus pidevalt jälgitavad ning vajadusel korrigeeritavad/muudetavad.
Organisatsiooni juhtkond on võtnud endale kohustuse pidevalt parendada integreeritud juhtimissüsteemi toimivust.
Käesolevat kvaliteedipoliitikat ning sellest tulenevaid eesmärke on tutvustatud organisatsiooni kõikidele liikmetele ning see on vajadusel huvipooltele kättesaadav.
Käesolev poliitika vaadatakse üle ning vajadusel kaasajastatakse vähemalt kord aastas juhtkonnapoolse ülevaatuse käigus.

Jaan Lepp
DSV AS
juhatuse esimees