open/close

Post Brexit Export guide

29. märtsil 2017 teatas Ühendkuningriik Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest Euroopa Liidust (EL) välja astuda. Lahkumisleping jõustus 31. jaanuaril 2020, kuid ühtsel turul ja tolliliidus on Ühendkuningriik kuni 31. detsember 2020.
Alates 1. jaanuarist 2021 saab Ühendkuningriigist n-ö kolmas riik ning igasuguse kauba liikumiseks Ühendkuningriigi ja ELi vahel on vajalik tollivormistus. See tähendab, et deklarandid (s.o importijad ja eksportijad) vastutavad kauba tollis deklareerimise eest.

 

EORI number

EORI number on 1. juulist 2009 kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel.
Registreerides end ühes liikmesriigis tolliga seotud eesmärkidel, saavad ettevõtjad EORI numbri, mis kehtib terves Euroopa Liidus. Kuna EORI numbri registreerimine keskandmebaasis võtab aega, peaksid ettevõtjad taotlema EORI numbri enne tollialaste õigusaktidega hõlmatud tehingute alustamist.
Eestis väljastab EORI numbri Maksu- ja Tolliamet.
EORI numbrit saab taotleda juriidilise isiku seaduslik esindaja, esitades e-maksuametis/e-tollis elektroonse taotluse.
Taotluse esitamiseks peab juriidilise isiku esindajal e-maksuametis/e-tollis olema volitus „raamatupidaja pakett“.

Tegevused kauba eksportimisel Euroopa Liidust välja

Kontrollige kõigepealt importimise tingimusi sihtriigis. Küsige nõu kaubasaajalt või otsige infot Euroopa Komisjoni veebilehelt „Exporting from the EU – what you need to know".

Leidke eksporditavale tootele vastav kaubakood Eesti Tollitariifistikust ning kontrollige, kas tootele kehtivad keelud või piirangud (nt kas toode vajab eksportimiseks litsentsi).
Arve koostamisel pöörake tähelepanu, et kõik hinnas sisalduvad osad oleksid eraldi loetletud (sh kindlustus, transport). Tasuta näidiste puhul kasutage turuhinda.
Lisage arve saadetisele koos muude vajaminevate dokumentidega (veodokumendid, litsentsid, eriload).
Ekspordideklaratsiooni koostamine on kohustuslik, kui kauba väärtus on rohkem kui 1000 eurot või kauba kaal on rohkem kui 1000 kg. Siiski on käibemaksukohustuslasest ettevõttel soovitav ekspordideklaratsioon koostada ka väiksemate saadetiste korral, sest käibemaksu 0%-lise määraga müügil tuleb tõendada kauba väljavedu. 
Eestist eksportimisel tollimakse ja siseriiklikke makse määratud ei ole.
Ekspordideklaratsiooni koostamise ja esitamise teenust pakuvad teenustasu eest tolliagentuurid.

Eksport vabatsoonist – kaup viiakse saatedokumentide alusel vabatsooni ekspordi ootele, kus võib kauba enne eksporti edasi müüa (käibemaks on 0%, kui eksporditakse 2 kuu jooksul).

DSV on valmis kõigiks veolahendusi puudutavateks Brexiti stsenaariumiteks ning meeleldi abiks kaubavedusid puudutavates küsimustes. 
Nõustamiseks palun võtta ühendust järgnevate kontaktidega:

Vedude- ja müügialased küsimused:

PEETER LUHT
Müügidirektor
Tel: 6599962
Mob: 5112169
peeter.luht@ee.dsv.com

 

Tollialased küsimused:

KRISTIINA PREIMANN
Tollimise osakonna juhataja
Tel: 6599908
Mob: 53422668
kristiina.preimann@ee.dsv.com