Brexiti juhend importvedudele

29. märtsil 2017 teatas Ühendkuningriik Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest Euroopa Liidust (EL) välja astuda. Lahkumisleping jõustus 31. jaanuaril 2020, kuid ühtsel turul ja tolliliidus on Ühendkuningriik kuni 31. detsember 2020.
Alates 1. jaanuarist 2021 saab Ühendkuningriigist n-ö kolmas riik ning igasuguse kauba liikumiseks Ühendkuningriigi ja ELi vahel on vajalik tollivormistus. See tähendab, et deklarandid (s.o importijad ja eksportijad) vastutavad kauba tollis deklareerimise eest.

 

EORI number

EORI number on 1. juulist 2009 kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel.
Registreerides end ühes liikmesriigis tolliga seotud eesmärkidel, saavad ettevõtjad EORI numbri, mis kehtib terves Euroopa Liidus. Kuna EORI numbri registreerimine keskandmebaasis võtab aega, peaksid ettevõtjad taotlema EORI numbri enne tollialaste õigusaktidega hõlmatud tehingute alustamist.
Eestis väljastab EORI numbri Maksu- ja Tolliamet.
EORI numbrit saab taotleda juriidilise isiku seaduslik esindaja, esitades e-maksuametis/e-tollis elektroonse taotluse.
Taotluse esitamiseks peab juriidilise isiku esindajal e-maksuametis/e-tollis olema volitus „raamatupidaja pakett“.

Tegevused kauba importimisel Euroopa Liitu

Euroopa Liidu tolliterritooriumile toodud kaup suunatakse tollialaste õigusaktidega ettenähtud korras selleks soovitud tolliprotseduurile sõltuvalt kauba edasise kasutamise eesmärgist või vajadusest. 
Kauba sisseveol võimalikud tolliprotseduurid on:

Transiit
Tolliladustamine
Vabatsoon
Vabasse ringlusse lubamine
Ajutine import
Lõppkasutus
Seestöötlemine

Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile suunatakse liiduväline kaup, mis on mõeldud liidu turule viimiseks või kavandatud erakasutuseks või -tarbimiseks liidu tolliterritooriumil. Vabasse ringlusse lubamine annab liiduvälisele kaubale liidu kauba tollistaatuse. Vabasse ringlusse lubamisega kaasneb:
a) tasumisele kuuluva mis tahes imporditollimaksu sissenõudmine;
 b) vajaduse korral muude maksude sissenõudmine, mis on sätestatud neid makse käsitlevate asjakohaste kehtivate sätetega;
 c) kaubanduspoliitika meetmete, keeldude ja piirangute kohaldamine niivõrd, kui neid ei tule kohaldada varasemal etapil; 
 d) muude kauba impordi suhtes ette nähtud tolliformaalsuste täitmine
Impordideklaratsiooni koostamise ja esitamise teenust pakuvad teenustasu eest tolliagentuurid
 

 


DSV on valmis kõigiks veolahendusi puudutavateks Brexiti stsenaariumiteks ning meeleldi abiks kaubavedusid puudutavates küsimustes.
Nõustamiseks palun võtta ühendust järgnevate kontaktidega:

Vedude- ja müügialased küsimused:

PEETER LUHT
Müügidirektor
Tel: 6599962
Mob: 5112169
peeter.luht@ee.dsv.com 

 

Tollialased küsimused:

KRISTIINA PREIMANN
Tollimise osakonna juhataja
Tel: 6599908
Mob: 53422668
kristiina.preimann@ee.dsv.com