Ohtliku kauba vedu - ADR

Mis on ohtlikud kaubad?

DSV pakub oma klientidele nii siseriiklikku kui ka rahvusvahelist ohtlike kaupade vedu. Ohtlikud ained on ained ja esemed, mis võivad põhjustada märkimisväärset kahju või ohtu inimesele, tema omandile või keskkonnale. Kõige enamlevinumateks ohtudeks on plahvatus- ja tuleoht, mürgisus, söövitavus ja radioktiivsus. Ohtlike ainete vedu Euroopa maanteedel reguleerib riikidevaheline ADR leping.

Ohtlike ainete klassifitseerimiseks on need jaotatud 13 klassi:

Klass 1 Lõhkeained
Klass 2 Gaasid
Klass 3 Kergestisüttivad vedelikud
Klass 4.1 Kergestisüttivad tahked ained
Klass 4.2 Kergesti isesüttivad ained
Klass 4.3 Ained, mis veega kokkupuutesse sattudes tekitavad põlevaid gaase
Klass 5.1 Oksüdeerivad ained
Klass 5.2 Orgaanilised peroksiidid
Klass 6.1 Mürgised ained
Klass 6.2 Nakatavad ained
Klass 7 Radioktiivsed materjalid
Klass 8 Sööbivad ained
Klass 9 Muud ohtlikud ained ja seemned

Kuidas saata ohtlikke kaupu?

Igal ohtlikul ainel on oma kindel tunnusnumber, mis on rahvusvaheliselt kokku lepitud ning kindlaks määratud. Kirjapildis märgitakse seda tähisega UN, millele järgneb neljakohaline nr. Nt UN 1223 Petrooleum.

Transpordi tellija peab kindlasti teadma UN numbrit, mille alusel määratakse veo tingimused ning määratletakse kaup kas ohtlikuks veoseks või eriti ohtlikuks veoseks.

Ohtliku veose saatja peab kindlasti kauba pakendama vastavalt nõuetele ning varustama vedaja veokirja ja autojuhi kirjaliku ohutusjuhendiga.

Eriti ohtlikuks veoseks peetakse plahvatusohtlikke - Klass 1, v.a. allklassid 1,4 ja 1,6; väga tugevatoimelised mürkaineid - klass 6.1. ja radioktiivseid materjale - klass 7.

Eriti ohtliku veose veotee kooskõlastab pädev asutus (nt Maanteeamet ja Päästeamet), mis peab kehtima vähemalt viis päeva enne veo algust.

Võta ühendust meie projektiveo spetsialistidega, kes leiavad just Sinu ohtlikule kaubale sobiva logistikalahenduse:

Aleksandr Serjodkin

Aleksandr Serjodkin
Veokorraldaja                   ADR ohutusnõunik

tel 65 481 57
mob 53 094 063
aleksandr.serjodkin@ee.dsv.com

Küsi hinda